เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันโครงงานด้านเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ“เศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานด้านเศรษฐศาสตร์หัวข้อ“เศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน” ในงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 17 และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 นักเรียนที่ร่วมการแข่งขันประกอบด้วย
1. นางสาวภคพร เวฬุตันติ ชั้น ม.5/1
2. นางสาวสาธนี ตัณฑวิทยากุล ชั้น ม.5/1
3. นางสาวภคพร ปานสกุณ ชั้น ม.5/2
4. นางสาวอภิชญา ตระการศักดิกุล ชั้น ม.5/3
5. นางสาวกัลยกร วงศ์วิทย์วิโชติ ชั้น ม.5/3
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท