เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 4 (ปีการศึกษา 2555)
"เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ : เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาเศรษกิจพอเพียง"
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2555
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล คือ อาจารย์อิทธิพล คำพฤกษ์

ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงสมภัสสร วิริยพันเลิศ ชั้น ม.2/2 ได้ 69 คะแนน ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท (คะแนนอยู่ในอันดับที่ 35)
เด็กชายวันกิตติ์ โปรา ชั้น ม.2/1 ได้ 54 คะแนน
เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ เกิดศรีทอง ชั้น ม.2/1 ได้ 55 คะแนน
เด็กหญิงตะวันวาด ยืนหยัดชัย ชั้น ม.2/2 ได้ 52 คะแนน

ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธราทอง หมุดธรรม ชั้น ม.5/2 ได้ 51 คะแนน
นางสาวนรีกานต์ ตั้งสุจริตพันธ์ ชั้น ม.5/3 ได้ 49 คะแนน
นางสาวอภิชญา ตระการศักดิกุล ชั้น ม.5/3 ได้ 56 คะแนน
นายเสฎฐวุฒิ สุขสุวรรณ ชั้น ม.5/2 ได้ 42 คะแนน