เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารจาก Beijing No.39 Middle School สาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 1

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และโรงเรียนBeijing No.39 Middle School สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีความตกลงร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ให้มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการเรียนและสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชนชาติจีนอย่างถูกต้อง จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนให้นักเรียน แผนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จำนวน 12 คน ระหว่างวันที่ 9-27 ตุลาคม 2555 รวมระยะเวลา19วัน

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
1.น.ส.จุฑามาศ นาคเสน ม.4/1
2.น.ส.ธนัชญา อังครงค์รักษ์ ม.4/3
3.น.ส.ปภาวดี ศิริสุนทร ม.4/1
4.นายสรสิช ธานะวาทิก ม.4/1
5.น.ส.ธิติพร สุขปิติ ม.4/2
6.น.ส.พิชญ์สินี ชัยทวีธรรม ม.4/3
7.น.ส.แพรวา สวัสดิวร ม.4/4
8.นายวิชญ์พล โต๊ะสิงห์ ม.4/4
9.น.ส.ศิริน ศรวณียารักษ์ ม.4/1
10.นายนิธิ จรัญวงศ์ ม.4/3
11.น.ส.วาสนา จูสวัสดิ์ ม.4/4
12.นายคชาพล อุปพงศ์ ม.4/4

โดยมี อาจารย์สุทิศา น้ำขาว และ อาจารย์ Zhang Xiao Jiao เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและดูแลนักเรียน

(สามารถชมภาพบรรยากาศการเรียนได้จากไฟล์แนบ)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_499-บรรยากาศการเรียนการสอน@Beijing39.pdf