เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

วันพัฒนาหลักสูตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555

งานวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการวันพัฒนาหลักสูตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555
กำหนดการประชุม
................................................................................................................
วันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค. 55
................................................................................................................
09.00 - 10.00 น.
การประชุมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักสูตร ดังนี้
1.การจัดทำประมวลการจัดการเรียนรู้ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
2.การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย
10.00 - 12.00 น.
การประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
10.00 - 16.00 น. ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักสูตรตามที่ได้รับมอบหมาย

................................................................................................................
วันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 55
................................................................................................................
09.00 - 16.00 น. ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักสูตรตามที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ)