เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการการศึกษานอกสถานที่ ณ เมืองโบราณ และ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการการศึกษานอกสถานที่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนจำนวน 117 คน อาจารย์ 11 ท่าน ณ เมืองโบราณ และ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้เกิดการเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหา ช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง
2. เพื่อฝึกฝนระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา และมนุษยสัมพันธ์ให้แก่นักเรียน
3. เพื่องส่งเสริมการทำงานร่วมกันทั้งก่อนและหลังการทำกิจกรรมทัศนศึกษา
4. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนอย่างเพลิดเพลิน
5. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นไปในลักษณะบูรณาการ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_518-ม.1.jpg