เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานส่งเสริมการวิจัยขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย

งานส่งเสริมการวิจัย
เชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553
เวลา 9.00 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ
โดยมีอาจารย์นำเสนอเค้าโครงงานวิจัยทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้
1.อ.รุ่งทิพย์ เสาะด้น
2.อ.วราพรรณ เจนจิตร์
3.อ.ปิยวรรณ สุวรรณโณ
4.อ.ณัฏฐ์วรินท์ หลำสวัสดิ์
5.อ.พรพรรณ อัศวพัชระ
6.อ.เยาวลักษณ์ ศรีกล่ำ
7.อ.สมยศ เดชะ


美食节篷房
音乐节帐篷