เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมการร้องเพลงคริสต์มาสฉบับภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมการร้องเพลงคริสต์มาสฉบับภาษาญี่ปุ่น
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สถานที่ : ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น
เวลา : ในชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่น คาบเรียนที่ 5
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม คือ อ. ยอดสวรรค์ อิกูจิ Aj.Ayumi Suklaew และ Aj. Kanami Okabayashi

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี มีความรักในตนเองและผู้อื่น
3. กระตุ้นให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจ ซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรม
4. สร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนในการเรียนภาษาต่างประเทศ


ลักษณะกิจกรรม
อาจารย์แนะนำให้นักเรียนรู้จักเพลง คริสต์มาสฉบับภาษาญี่ปุ่น และ อธิบายเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสในประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบทางวัฒนธรรมที่หลายหลาย จากนั้นจะสอนคำศัพท์ที่สำคัญในเพลง และให้นักเรียนร้องเพลงประกอบท่าทาง และเมื่อถึงงานคริสต์มาสที่หลักสูตร ภาษาอังกฤษ จัดขึ้น นักเรียนจะได้มีโอกาสร้องเพลง เป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นการบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษอีกด้วย