เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมการทำโครงงานเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในหลวง (King project) เป็นภาษาญี่ปุ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมการทำโครงงานเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในหลวง (King project)
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 คาบเรียนที่ 1 และ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2555 คาบเรียนที่ 3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อ. ยอดสวรรค์ อิกูจิ และ Aj. Kaori Morii

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1. ส่งเสริมให้นักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
3. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์
4. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ ข้อมูล สร้าง จัดระบบ ประมวลผล และกลั่นกรองความรู้


ลักษณะกิจกรรม
อาจารย์แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 2 คน ให้นักเรียนจัดทำโครงงานเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นภาษาญี่ปุ่น โดยใช้สื่อต่างๆ ทั้งทางอินเทอร์เน็ต นิตยสาร และหนังสือแปลฉบับต่างๆ ที่มีการจัดพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่น โดยให้เวลาค้นคว้าในห้องสมุดทั้งหมด 2 คาบเรียน แล้วให้ไปทำเป็นโครงงานจากนั้นนำมาส่งให้อาจารย์ตัดสินผลงาน