เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมการเพนท์ถุงผ้า วันคริสต์มาส ภาษาจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมการเพนท์ถุงผ้า
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เลือกเรียนวิชาภาษาจีน
ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.50-14.40 น.
ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

วัตถุประสงค์การจัดโครงการ
1. สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาจีนอันนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและเห็นคุณค่าในตัวเอง
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยแสดงออกถึงความตั้งใจ ความเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
4.ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์

ลักษะกิจกรรม
ให้นักเรียนเพนท์ถุงผ้า โดยหัวข้อในการเพนท์เกี่ยวกับวันคริสต์มาส โดยต้องเขียนภาษาจีนและตกแต่งให้สวยงาม