เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน
จัดโครงการ การแข่งขันพูดภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา : 11.20 -12.10 น.
ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารอำนวยการ

วัตถุประสงค์การจัดโครงการ
1. สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาจีนอันนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและเห็นคุณค่าในตัวเอง
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยแสดงออกถึงความตั้งใจ ความเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
4.ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์