เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กำหนดการโครงการแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้น ป.6 , ม.3

กำหนดการโครงการแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2555
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 09.00 – 11.30 น.

09.00 – 09.15 น. ลงทะเบียนรับอาหารว่าง
09.15 – 09.30 น. อาจารยใหญ่กล่าวเปิดการบรรยาย
09.30 – 10.15 น. ฝ่ายวิชาการบรรยายเรื่อง “หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น”
โดย ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี และ อาจารย์ปิยวรรณ สุวรรณโณ
10.15 – 11.00 น. ฝ่ายแนะแนวบรรยายเรื่อง “ประถมสู่มัธยม”
โดย ผศ.สุปรีดา ญาณภิรัต
11.00 – 11.30 น. ตอบข้อซักถาม และประเมินผล


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 13.00 – 16.00 น.

13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียนรับอาหารว่าง
13.15 – 13.30 น. อาจารย์ใหญ่กล่าวเปิดการบรรยาย
13.30 – 14.15 น. ฝ่ายวิชาการบรรยายเรื่อง “หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย”
โดย ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี และ อาจารย์ปรัชญา จันตา
14.15 – 15.00 น. ฝ่ายแนะแนวบรรยายเรื่อง “แนวทางการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย”
โดย ผศ.สุปรีดา ญาณภิรัต และ อาจารย์ลดาวัลย์ น้อยเหลือ
15.00 – 15.30 น. งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศบรรยายเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศ โดย ผศ.ดร.กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์ และ อาจารย์ธรรมนูญ รัตนมุง
15.30 – 15.40 น. ฝ่ายนักศึกษาวิชาทหารบรรยายเกี่ยวกับระเบียบการเข้าเรียน โดยอาจารย์อัศวินทร์ เสียงลือชา
15. 40 – 16.00 น. ตอบข้อซักถาม และประเมินผล