เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการการศึกษานอกสถานที่ ม.4 : “ตามรอยเส้นทางประชาธิปไตยไทย"

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการการศึกษานอกสถานที่ “ตามรอยเส้นทางประชาธิปไตยไทย"
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555
06.30 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
07.00 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
08.00 น. ถึง ลานพระบรมรูปทรงม้า สักการะ และศึกษาความเป็นมา ความสำคัญของพระบรมรูปทรงม้า เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในการเมืองการปกครองของไทย
08.30 น. ออกเดินทางสู่ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
08.45 น. ถึง ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ศึกษาความสำคัญของบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดารามวรวิหาร, ป้อมมหากาฬ , สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
09.20 น. ออกเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
09.30 น. ถึง พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ศึกษาพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และความเป็นมาของระบอบการเมืองการปกครองของไทย
11.00 น. ออกเดินทาง ตามรอยเส้นทางประชาธิปไตยไทย ศึกษาจุดทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย บนเส้นทางถนนราชดำเนิน
12.00 น. ถึงบริเวณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศึกษาประวัติความเป็นมา และบทบาทของมหาวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีต่อการเมืองการปกครองไทย (สรุปประเด็นศึกษาช่วงเช้า)
13.45 น. ออกเดินทางสู่ ทำเนียบรัฐบาล
14.30 น. ถึง ทำเนียบรัฐบาล ศึกษา ประวัติความเป็นมา บทบาทและความสำคัญทางการเมืองไทย
16.00 น. ออกเดินทางกลับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
17.30 น. ถึง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดยสวัสดิภาพ
18.00 น. ถึง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา โดยสวัสดิภาพ

** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร และความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก **

ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียน
- นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน พร้อมเตรียมสมุดจดบันทึก ปากกา และของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นไปด้วย
- ห้ามนำ ของมีค่าต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นไป
- อนุญาตให้นำเฉพาะกล้องถ่ายรูป , กล้องวิดีโอ และ โทรศัพท์มือถือไปได้ โดยนักเรียนต้องดูแลรับผิดชอบเอง


allexampass
200-101 exam
CCIE Lab
CCIE Lab workbook
examsvip
200-101 exam
Replica Rolex Watches Swiss
Rolex Replica Watches Swiss