เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการการศึกษานอกสถานที่ มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและวิทยาศาสตร์ศึกษา ม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา (วิชาภาษาอังกฤษ) และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการการศึกษานอกสถานที่ มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและวิทยาศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2555 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ.2556 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนได้ถูกต้องในเรื่องมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
2. เพื่อให้นักเรียนค้นหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาชีววิทยาละธรณีวิทยา
3. เพื่อให้นักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ