เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 รอบเขตพื้นที่การศึกษา
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
สอบวันที่ 20 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จ.ชลบุรี
นักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และสอบคัดเลือกรอบเขตพื้นที่การศึกษาตามปกติ (สายที่ 1) โดยมีนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา สมัครเข้าแข่งขันในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ทั้งสิ้น 40 คน

ผลการแข่งขันดังนี้

รางวัลเหรียญทอง
เด็กหญิงสุพิชญา สุภากิจ ป.6/1

รางวัลเหรียญเงิน
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา เพิ่มทรัพย์ ป.6/3

รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กชายปฏิภาณ ชาญชีวพิทักษ์กุล ป.5/1
เด็กหญิงอาภานันท์ จิรัตติกานนท์ ป.5/1
เด็กหญิงกมลาภา ดำรงกิจชัยพร ป.5/3
เด็กหญิงพรรษชนม์ ไกรคุณ ป.6/2

นักเรียนทั้ง 6 คน จะไปแข่งขันในรอบระดับประเทศ ณ ศูนย์การสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ในวันที่ 9 มีนาคม 2556 โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ สุวรรณโณ เป็นผู้ดูแลนักเรียนไปแข่งขัน

การเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน จะใช้การทบทวนความรู้และฝึกการทำข้อสอบแข่งขันในปีที่ผ่าน ๆ มา รวมทั้งนำโจทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้ฝึกทำด้วย โดยจะจัดการเตรียมความพร้อมในเวลา 12.30 – 13.00น. และ 16.00 – 17.00น. ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2555 ซึ่งมีอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาทุกท่านเป็นผู้เตรียมความพร้อมให้นักเรียน