เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

รายงานผลการแข่งขันโครงการแข่งขันวิชาการนานาชาติคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
รายงานผลการแข่งขันโครงการแข่งขันวิชาการนานาชาติคณิตศาสตร์
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จ.ชลบุรี
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
1. เด็กหญิงลลิต เวชกิจวาณิชย์ ป.6/3 เหรียญทอง
2. เด็กชายวีริศ รุ่งณรงค์รักษ์ ป.5/2 เหรียญทอง
3. เด็กหญิงจิรัชญา ใจงาม ป.6/1 เหรียญเงิน
4. เด็กชายภูรี อัศวกิตติพร ป.6/3 เหรียญเงิน
5. เด็กชายภูมิรพี ว่องพัฒนากุล ป.5/4 เหรียญเงิน
6. เด็กชายปาณัท แสงสุขศิริ ป.5/3 เหรียญเงิน
7. เด็กชายธิติกร สุขสมบูรณ์ ป.6/1 เหรียญทองแดง
8. เด็กชายวราเมธ แสงอร่าม ป.4/2 เหรียญทองแดง

หมายเหตุ :: กำหนดสอบรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ ศูนย์สอบจังหวัดระยอง