เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม"ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕"
ในวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

***รายละเีอียดเพิ่มเติม ***
กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕"
“รวมใจอำลา พหุภาษารุ่น๗ เมล็ดพันธุ์แห่งความทรงจำ”
ในวันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
สถานที่ อาคารหอประชุมและห้องพระ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. “ใจผูกมัดน้องพี่เป็นหนึ่งเดียว” (ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์)
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ถ่ายภาพรวม ความทรงจำ (สนามหน้าเสาธง)
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. “น้อมจิตร่วมกลมเกลียวคารวะบูรพาจารย์”
(ห้องพระ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ)
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น. พักดื่มนม (หน้าห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม)
๑๑.๑๕ – ๑๒.๓๐ น. “รุ่น ๗ สืบทอดงานสร้างสรรค์เจตนารมณ์”
(ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม)
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์)
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. “เราสุขสมใต้ร่มเงา...กระพี้จั่น”
(ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม)
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. “กี่วารวัน...ความทรงจำมิรู้คลาย(สุดท้ายในเครื่องแบบ)”
(ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม)
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. “เรามุ่งหมายผูกพันนิรันดร” (สนามฟุตบอล)

*****************************************************************

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_601-fairwel_web.pdf