เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอเชิญชมการนำเสนอ"Senior Project" 7-8 กุมภาพันธ์ 2556

การนำเสนอโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง(Senior Project)7-8 กุมภาพันธ์ 2556
* 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.00 น.
นาย ธงชัยฉัตร วโรกร ม.6/4 ห้องประชุมศึกษาเด็ก
น.ส. พาณิภัค วัชรพลากร ม.6/3 ห้องประชุมแนะแนว

* 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.00 น.
น.ส.ติณณา สัตยวณิช ม.6/4 ห้องประชุมแนะแนว
นาย ปวริศ มโนรมย์ภัทรสาร ม.6/4 ห้องประชุมศึกษาเด็ก

* 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.30 น.
น.ส. ปัณณรัช ชูเชิด ม.6/1 ห้องประชุมแนะแนว

* 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.00 น.
น.ส. สุภัชชา สุริยาพรพันธุ์ ม.6/2 ห้องประชุมแนะแนว
น.ส. ลักษิณาพัฒน์ เข็มพิลา ม.6/2 ห้องประชุมแนะแนว