เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กำหนดวาระการประชุม "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555" วันที่ 12 ก.พ. 2556

กำหนดวาระการประชุม
"การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555"
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 อาคารหอประชุม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
*********************************************************************

เวลา 15.30 น. : ผู้ปกครองและอาจารย์ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
เวลา 15.50 น. : พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแนะนำกรรมการบริหารสมาคม ฯ
เวลา 16.00 น. : เริ่มประชุมตามวาระการประชุม
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามาัญประจำปี 2554
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ในรอบปีการศึกษา 2555
วาระที่ 4 รับรองงบการเงินประจำปี 2555
วาระที่ 5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ปีการศึกษา 2556 - 2557
วาระที่ 6 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 6 (ปีการศึกษา2556-2557)
วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_603-meeting56.pdf