เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

คะแนนค่าเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียนฯ ป.6

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเรื่อง คะแนนค่าเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียนฯ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธถมศึกษาชั้นปีที่ 3

::: รายละเอียดดังเอกสารแนบ :::

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_630-doc_629-AverageO-Net-p6-55.pdf