เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม “แบ่งปันความรู้ สู่ห้องเรียน” ปีการศึกษา 2556

ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ จัดกิจกรรม “แบ่งปันความรู้ สู่ห้องเรียน”
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
โดยกำหนดจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 – 31 มกราคม 2557
โดยใช้เวลาเวลาว่างของนักเรียน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการอ่านหนังสือ
2.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
3.เพื่อเพิ่มพูนจินตนาการ
4.เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดอย่างสร้างสรรค์

โดยศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้จะคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นและจัดส่งหนังสือพร้อมรายชื่อให้อาจารย์ประจำชั้นแต่ละห้องเรียน ห้องเรียนละ 10 เล่ม ไว้สำหรับให้นักเรียนแต่ละห้องใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือที่จัดให้บริการ เมื่อครบ 1 เดือน จะมีการสับเปลี่ยนหนังสือพร้อมใบรายชื่อหนังสือกับห้องอื่นภายในระดับชั้นเดียวกัน โดยอาจารย์บรรณารักษ์จะเป็นผู้ประสานงานในการสับเปลี่ยนหนังสือให้แต่ละห้องเรียน

โดยมีผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1.อ.เนตรนลิน แหล่ป้อง ประธานกรรมการและผู้ประสานงาน ป.2 และ ป.3
2.อ.กุลภาวี วงษ์แสวง กรรมการและผู้ประสานงาน ป.1
3.คุณอัยย์ชัญญา วัฒนพิสิฐ กรรมการ
4.คุณเบญจา อยู่ศรี กรรมการ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_635-1111.jpg