เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่องครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเีรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญชมการนำเสนอผลงานโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556
(รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

1.น.ส.ภคพร เวฬุตันติ หัวข้อ "วิธีการสอนกระบือไถนา กรณีศึกษาโรงเรียนกาสรกสิวิทย์"
2.นายธนโชติ ล้อเลิศวิไล หัวข้อ "การศึกษากระบวนการปลูกปาล์มน้ำมัน"
3.น.ส.ชุติมา สุโรจน์วัฒนกุล หัวข้อ"กระบวนการผลิตและแปรรูปยางพารา"
4.น.ส.สาธนี ตัณฑวิทยากุล หัวข้อ"การศึกษาธุรกิจผลไม้แปรรูปและส่งออก กรณีศึกษาบริษัทล้วมพ้องการค้า"
5.นายรัชกฤช สุขสุวรรณธร .หัวข้อ "การศึกษาโรคไตในผู้สูงอายุ"
6.น.ส.ปุณยาพร กลีบมะลิ หัวข้อ"การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการบริโภคชาเขียวระหว่างเดือน ธันวาคม 2555 ถึง เดือน มกราคม 2556"
7.นายธีรภัทร เกษมสันตินาวิน หัวข้อ "การศึกษาขั้นตอนการทำงานของทันตแพทย์จัดฟัน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมิติเวช"
8.น.ส.รัญชิดา วาสนสิริ หัวข้อ "การศึกษาการปรับปรุงกระบวนการกลั่นน้ำมันเพื่อผลิตน้ำมันมาตรฐาน Euro IV (ยูโร 4)"
9.นายทัศน์พล พนัสอัมพร หัวข้อ "เทคนิคการตีกลอง"
10.นายธนานพ ล้อเลิศวิไล หัวข้อ "การศึกษากระบวนการปลูกต้นยูคาลิปตัส"
11.น.ส.สุพัชร์คณา แก้วดวงโต หัวข้อ"ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อครีมกันแดดของผู้หญิงในร้านบ้านบึงบิวตี้มาร์ท"
12.นายชนินทร์ ปุญญโพธาภิรัต หัวข้อ "การศึกษากระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ กรณีศึกษา เธียรชัยฟาร์ม"
13.นายพงศ์ธนัท วิมลศิริ หัวข้อ "การศึกษาและเปรียบเทียบการเลี้ยงปลากะพงขาวโดยใช้อาหารสำเร็จรูปกับอาหารเหยื่อปลาสด กรณีศึกษาฟาร์มวิมลชัย"
14.น.ส.ตติยา เกิดทวี หัวข้อ"การศึกษากระบวนการการผลิตและแปรรูปมันสำปะหลัง: กรณีศึกษา หจก.เจริญพืชผลวัฒนานคร"
15.น.ส.ปวิตรา สมทรัพย์ หัวข้อ"การวาดภาพทิวทัศน์โดยใช้สีอะครีลิค"
16.นายภูมิ สัยยะสิทธิ์พานิช หัวข้อ "การศึกษาธุรกิจการผลิตถั่วงอก : กรณีศึกษา นายวิบูลย์ สัยยะสิทธิ์พานิช"

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_647-senior2556-1.pdf