เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 สำหรับ อาจารย์ และ บุคลากร

งานสุขภาพอนามัย IBM 000-010 dumps โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาหุภาษา ศูนย์วิจัยและัพัฒนาการศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 สำหรับ อาจารย์ และ บุคลากร ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 06.30 น.-10.30 น.บริเวณอาคาร 3 ชั้นล่าง
ขอความกรุณาอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน งดอาหาร น้ำ และเครื่องดื่มอื่นๆ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.000-010 exam เป็นต้นไป

รายการโปรแกรมการตรวจ
-ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
-ตรวจเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล
-ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์
-ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด IBM 000-009 dumps
-ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
-ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
-ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride)
-ตรวจหาระดับกรดยูริก
-ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต
-ตรวจระดับไขมันที่มีประโยชน์ในเลือด
-ตรวจระดับไขมันที่ไม่มีประโยชน์ในเลือด
-ตรวจสายตาสั้น-ยาว-เอียง IBM 000-009 test