เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา วัดปัญญานันทาราม - สาธิตเกษตร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา 70-461 dumps วัดปัญญานันทาราม - สาธิตเกษตร
เพื่อสืบสานปณิธาน พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
โดย พระปัญญานันทมุนี (หลวงพ่อสง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ณ ห้อง ญสส. อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ชั้น 9)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 70-461 exam ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
เพื่อเป็นการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

09.30 น. ตั้งองค์ผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

10.30 น. ร่วมถวายองค์ผ้าป่าการศึกษา


ประธานฝ่ายสงฆ์ IBM 000-009 dumps พระปัญญานันทมุนี (หลวงพ่อสง่า สุภโร)

ประธานฝ่ายฆราวาส ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่

คณะกรรมการดำเนินงาน

คุณวรรณา อรุณธัญญะ ประธาน
ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต กรรมการ
ผศ.ศรีสุดา ไกรวพันธุ์ กรรมการ
ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี กรรมการ
ผศ.ดร.กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์ กรรมการ
อ.ทิวา จินตกานนท์ กรรมการ
อ.ปรัชญา เนียมทอง กรรมการ
อ.เนตรนลิน แหล่ป้อง IBM 000-009 test กรรมการ
คุณสุภาภรณ์ อธิรกุล กรรมการ
คุณจรรยา ยศตระกูล กรรมการ
คุณสุธีรา วัชรนพวิภา กรรมการ
คุณธนาวดี โพธิสารัตนะ กรรมการ
คุณสุภาภรณ์ กรมดิษฐ์ กรรมการ
คุณอุไรวรรณ พันธุรัตน์ กรรมการ
คุณโสภา คณาวัฒนกุล กรรมการ
คุณพิริยาพรรณ 000-010 exam โสภณกิจวณิช กรรมการ
คุณปราณี สถิตวราทร กรรมการ
คุณพัทธนันท์ เกรียงโกมล กรรมการ
คูณทิพวรรณ ศิลาสมุทร กรรมการ
คุณวราภรณ์ พรทวีโภคทรัพย์ กรรมการ
คุณสุพร ประเสริฐธีระชัย กรรมการ
คุณวรรณภา ซูซูกิ กรรมการ
อ.โอบปิ่น สุวรรณทัต กรรมการและเลขานุการ
อ.อรทิพย์ อังศุธรรังสี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ
- คณะกรรมการดำเนินงาน
- คณาจารย์ และ IBM 000-010 dumps เจ้าหน้าที่
- นักเรียน และ ผู้ปกครอง

louis vuitton outlet  replica louis vuitton handbags  louis vuitton outlet  replica louis vuitton handbags  http://www.kingdumps.com  Cisco CCNA 200-120 exam  Cisco 642-902 dumps  CompTIA sy0-301 dumps  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_654-ผ้าป่าการศึกษา.docx