เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การพัฒนาบุคลากร :: “ปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็ก สานสู่สื่อการเรียนการสอน”

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ส่งอาจารย์จำนวน 9 ท่านเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างเสริมศักยภาพครู “ปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็ก : สานสู่สื่อการเรียนการสอน” ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ 211 ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารกองกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

วิทยากร
คุณสิทธิพร กุลวโรตตมะ (ครูอ๋า)
คุณสุดใจ พรหมเกิด

รายนามอาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา
1.อาจารย์เนตรนลิน แหล่ป้อง
2.อาจารย์กุลภาวี วงษ์แสวง
3.อาจารย์จรรยพร ธรรมประทีป
4.อาจารย์พรทิพย์ สมิงวรรณ
5.อาจารย์วิริยา ศรีวิรัญ
6.อาจารย์สัณห์สินี ปี่เงิน
7.อาจารย์ทินกฤต แหล่ป้อง
8.อาจารย์จีรพนธ์ ก้อนแก้ว
9.อาจารย์พฤทธินันท์ กมลาสน์ ณ อยุธยา