เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เวลา 07.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา