เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ในวันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2556

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2556
แข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย
เด็กชาย ปทิตเอก จําเรียงขวัญ ป.2/3
เด็กชาย ศิรภัส รุ่งภักดีสวัสดิ์ ป.3/1
เด็กชาย กันตินันท์ เชิดชู ป.3/1
เด็กหญิง ณิชา จอมสง่าวงษ์ ป.5/3
เด็กหญิง ศิรดา ลิ่มวงศ์ ป.5/3
เด็กหญิง ปานแก้ว ปิยมหพงศ์ ป.ุ6/1

200-101  
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2556
แข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย
เด็กชาย ชนะชล บุญภักดี ม.2/2
เด็กหญิง ไหม สุรินทราบูรณ์ ม.2/2
เด็กหญิง พิชชานันท์ พุทธวงศ์ ม.3/4
นาย นัทธพงศ์ โรจนวานิช ม.5/1
นางสาว นาทาชา พลอยไพลิน นุท ม.6/2
นางสาว อภิชญา ตระการศักดิกุล ม.6/2
CCIE 350-001 exam dumps  
ISC CISSP