เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกวดร้องเพลง The Asean Way

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกวดร้องเพลง The ASEAN Way
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเป็นการประชาสัมพันธ์เพลงประจำประชาคมอาเซียน
เนื่องในสัปดาห์การสถาปนาสมาคมประชาคมอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี
โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันการร้องเพลง The ASEAN Way
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 14.50-15.45 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการดังต่อไปนี้
อาจารย์จักรี สว่างไพร ผู้เสนอโครงการ
อาจารย์ดวงนภา จั่นคำ กรรมการฝ่ายตัดสิน
อาจารย์ชมพูนุท วนสันเทียะ กรรมการฝ่ายตัดสิน
อาจารย์สุภัทรา อินทรารักษ์ กรรมการฝ่ายตัดสิน
อาจารย์Margaet Rose Capella กรรมการฝ่ายตัดสิน
อาจารย์Andrew Lomax กรรมการฝ่ายตัดสิน
อาจารย์นิธิวรรณ เชาว์นิธิ กรรมการและเลขานุการ