เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ "ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ "ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว"louis vuitton outlet


สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 08.20-15.00 น.
ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
louis vuitton handbags 2013


โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการศึกษาพฤติกรรมและลักษณะเด่นของสัตว์ชนิดต่าง ๆ
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ความเมตตา และหวงแหนชีวิตสัตว์ต่าง ๆ
3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกระเบียบวินัย รักษามารยาท และปฏิบัติตนในการศึกษานอกสถานที่
Louis Vuitton Outlet UK


โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ สุวรรณโณ และ อาจารย์พรรณวรท วงศาโรจน์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ