เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (มัธยมศึกษาตอนต้น)ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม ปีการศึกษา 2556
และ การแข่งขันเคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม ปีการศึกษา 2556
ในวันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ.2556
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.ด.ญ. สมภัสสร วิริยพันเลิศ ม.3/4
2.ด.ช. กรภัทร์ สุขโข ม.3/1
3.ด.ญ. ณัฎฐธิดา อลงกรณ์ทักษิณ ม.2/3
iPad Air Leather Portfolio Case


ipad case portfolio online store


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เคมีเพชรยอดมงกุฎ
1.นายนวชน รัตนพงษ์ ม.6/2
2.นายชวัลพัฒน์ ตันสิทธิพันธ์ ม.6/2
3.นายธนโชติ ล้อเลิศวิไล ม.6/2
ipad leather portfolio case for sale


ipad mini portfolio cases


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ
1.น.ส. นรีกานต์ ตั้งสุจริตพันธ์ ม.6/3
2.น.ส. ภคพร เวฬุตันติ ม.6/4
3.น.ส. ศศิชา เกียรติยศสกุล ม.5/1
leather portfolio for ipad mini


leather ipad cases


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ
1.นาย ศิริดล อ้นขวัญเมือง ม.6/2
2.นาย วสุพล นาคมณี ม.6/4
3.นาย ยศธร ธนบดี ม.5/4