เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ผลการประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ผลการประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

การประกวดแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ “สดุดีครูกลอนสุนทรภู่” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายธนัตถ์สร พัฒนเจริญ ม.๑/๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กชายชยณัฐ ลอออรรรถพงศ์ ม.๑/๔
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กหญิงณัฐณิชา ศิโรรัตนกุล ม.๑/๒

การประกวดเขียนเรียงความ “รักษ์ภาษาไทย รักษ์วัฒนธรรม” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงนิชาภา ทองดี ม.๒/๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงนรกมล ขุนเศรษฐ ม.๒/๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กเบญญาภา ชีวะพานิช ม.๒/๒

การประกวดหนังสือเล่มเล็กเรื่องพระอภัยมณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงณัฏฐา แสงสีทอง ม.๓/๓
เด็กหญิงตะวันวาด ยืนหยัดชัย ม.๓/๓
เด็กหญิงชนาภรณ์ ชัยสัมฤทธิ์โชค ม.๓/๓
เด็กชายเอกอินทร์ อินทรเสนีย์ ม.๓/๓
รองชนะเสิศอันดับ ๑
เด็กหญิงภัทรวรัณชน์ อัคราภิชาต ม.๓/๑
เด็กชายเฮง คิยอง ลู ม.๓/๑
เด็กชายธีธัช แสงสุขศิริ ม.๓/๑
เด็กชายพิสิฐชัย ศรีสุข ม.๓/๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เด็กหญิงณัฐชยา เชน ม.๓/๓
เด็กหญิงวริศรา สิงหสุวิช ม.๓/๓
เด็กหญิงชนากานต์ ล้อเลิศวิไล ม.๓/๓
เด็กหญิงคาเร็น อิกูจิ ม.๓/๓

การประกวดแผนที่เดินทางนิราศพระบาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวพีรยา กาญจนโอฬารศิริ ม.๔/๒
นายอรรถวิทย์ สนิทวาจา ม.๔/๒
นายสุววิชญ์ สุวรรณกิจบริหาร ม.๔/๒
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
นางสาวสุพิชญา อารีย์มิตร ม.๔/๑
นางสาวหทัยชนก ราชพิทักษ์ ม.๔/๑
นายธนการ สมสุข ม.๔/๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
นางสาวปรีชญา ชัยสิทธิ์ ม.๔/๑
นายวีรชัย กุลขจรพันธุ์ ม.๔/๑
นายนครินทร์ โพธิหน่อทอง ม.๔/๑

การประกวดจินตลีลาประกอบเพลงในวรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวปาณิสรา มโนรมย์ภัทรสาร ม.๕/๓
นายณัฐนนท์ ขุนทอง ม.๕/๓
นางสาวสุภลักษณ์ ช่วยให้สม ม.๕/๓
นางสาวเรณุกา จึงประเสริฐ ม.๕/๓
นางสาวนภัส นนทกานันท์ ม.๕/๓
นางสาวชนิสรา อุดมมงคล ม.๕/๓
นางสาวชลิดา ปิยแสงเจริญ ม.๕/๓
นางสาวนภัสรดา ไชยวงษ์ ม.๕/๓
นางสาวศิรดา กาญจนโอฬารศิริ ม.๕/๓

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
นางสาวสุชานันท์ ป้อมประยูร ม.๕/๒
นางสาวสรัลพร เดชสุวรรณ์ ม.๕/๒
นางสาวนิฬชา จังวิจิตรกุล ม.๕/๒
นายวรากร ติยะพัฒนพูติ ม.๕/๒
นายภูริต เฮงสุวรรณ์ ม.๕/๒
นายพนธ์พัทธ์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ ม.๕/๒
นายศุภชัย โภทชงรัก ม.๕/๒
นางสาวพิชญ์สินี ชัยทวีธรรม ม.๕/๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
นางสาวณนฉัตร บูรณะสิน ม.๕/๑
นางสาวสุทธิดา ธัญลวะณิชย์ ม.๕/๑
นางสาวกรกนก ไชยรถ ม.๕/๑
นางสาวปราญชลี สุขสง่า ม.๕/๑
นายปีทอง อิชิกาวา ม.๕/๑
นายพัทระ พึ่งฉ่ำ ม.๕/๑
นางสาวชีวพร เทอดเกียรติกุล ม.๕/๑การประกวดเขียนเรียงความ “ถ้าชาติไทยไร้รักสมัครสมาน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รางวัลชนะเลิศ นางสาวภัทรา วรรณวาสน์ ม.๖/๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ นางสาวสุพัชร์คณา แก้วดวงโต ม.๖/๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ นางสาวพิชดา สวัสดิ์ดวง ม.๖/๓การประกวดคัดลายมือและเขียนเรียงความ “เยาวชนไทยใส่ใจวัฒนธรรม” braindumps ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายณภัทร ศรีวิโรจน์ ม.๓/๓
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ๑ เด็กหญิงนิชาภา ทองดี ม.๒/๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ เด็กหญิงนัทธมน ลมพาพร ม.๓/๒

การประกวดคัดลายมือและเขียนเรียงความ “ใต้ร่มพระบารมี” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ นางสาวปาณิสรา มโนรมย์ภัทรสาร ม.๕/๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๑ นางสาวปวิตรา Cisco Braindumps สมทรัพย์ ม.๖/๔
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๒ นางสาวชนากานต์ สุดแดน ม.๔/๓

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_692-thaicompetition.pdf