เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมทำพัดจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมทำพัดจีน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องเรียนวิชาภาษาจีน
ในเวลา 14.55 – 15.45 น.

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1. สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาจีนอันนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและเห็นคุณค่าในตัวเอง
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยแสดงออกถึงความตั้งใจ ความเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
4. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์

ลักษณะกิจกรรม
ให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์ทำพัดของตนเอง โดยการตกแต่งตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆของชาวจีน เช่น วันตรุษจีน วันวาเลนไทน์ของชาวจีน เป็นต้น เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมอาจารย์จะนำผลงานของนักเรียนที่มีความสวยงาม ติดโชว์ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องหลักสูตรภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
top louis vuitton handbags  Cisco CCNA 200-120 dumps  Cisco 642-902  SY0-301 exam  350-001 dumps  vmware vcp-510  Cisco 200-101  hot iPad Air portfolio case for sale  Leather Portfolio Case for ipad for sale  ipad mini case online store  leather ipad cases  Cisco 200-101