เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556
ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์สร้างความคิด พัฒนาชีวิตสู่อาชีพ: Science in Careers”
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ.2556
เวลา 10.30 – 14.40 น. (คาบ 3 – คาบ 6)
ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์
ห้องประชุมเล็ก บริเวณหน้าห้องประชุมเล็ก
และ ชั้นล่างอาคาร 6

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและเพิ่มพูนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการนำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่บรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของคนไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงในการประกอบอาชีพต่างๆ
5. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การให้ความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง การร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ภายในระดับชั้น

ลักษณะกิจกรรม
การจัดแสดงและให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ดังนี้
1. นิติวิทยาศาสตร์
2. ทหารเรือกับวิทยาศาสตร์
3. การประดิษฐ์เครื่องบินเล็กอย่างง่าย
4. เปิดโลกแก๊สธรรมชาติ
5. กิจกรรมที่จัดโดยนักเรียน
5.1 แสง แรง สามมิติ (ฟิสิกส์)
5.2 ยางพารา (เคมี)
5.3 การผ่าสัตว์ (ชีววิทยา)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_713-ตารางกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์.pdf