เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กำหนดการการจัดกิจกรรมช่วงปิดเรียนภาคต้น

เรื่อง กำหนดการวันปิดเรียนภาคต้น การรายงานผลการเรียน และการจัดกิจกรรมช่วงปิดเรียนภาคต้น
และวันเปิดเรียนภาคปลายปีการศึกษา 2556

เรียน ท่านผู้ปกครอง

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา แจ้งกำหนดการวันปิดเรียนภาคต้น การรายงานผลการเรียน และการจัดกิจกรรมช่วงปิดเรียนภาคต้น และวันเปิดเรียนภาคปลายปีการศึกษา 2556ดังกำหนดการและขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองกรุณาดูแลให้นักเรียนปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันปิดเรียนภาคต้น และวันเปิด - ปิดเรียนภาคปลาย
1.1 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 วันสุดท้ายของการเรียนภาคต้น นักเรียน ป.1 – ม. 6
1.2 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 วันเปิดเรียนภาคปลายของนักเรียน ม.1 - ม.6
1.3 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 วันเปิดเรียนภาคปลายของนักเรียน ป.1 – ป.6
1.4 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 วันสุดท้ายของการเรียนภาคปลาย นักเรียน ม.6
1.5 วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 วันสุดท้ายของการเรียนภาคปลาย นักเรียน ป.1 – ม.5
* หมายเหตุ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เปิดเรียนภาคปลายก่อน 1 สัปดาห์ เนื่องจากโรงเรียนจะงดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในช่วงจัดกิจกรรมค่ายพักแรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่จันทร์ที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557

2. การรายงานผลการเรียนและสอบแก้ไขผลการเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556
ระดับมัธยมศึกษา
2.1 ม.4 ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน ถึงวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556
2.2 ม.1 – ม.6 ประกาศผลการเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 และแจ้งกำหนดการสอบ
แก้ไขผลการเรียน วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ ป้ายนิเทศ ชั้นล่าง อาคาร 5
2.3 ม.4 ประกาศผลการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน ครั้งที่ 1
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556
2.4 ม. 1 – ม.6 สอบแก้ไขผลการเรียน และแก้เงื่อนไข ร, มผ
วันพุธที่ 9 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556

3. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
- ระหว่างปิดภาคเรียน ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ยังคงจัดการฝึก
ศึกษาวิชาทหารทุกวันศุกร์ เวลา 12.30 น. ตามปกติ ทั้งนี้นักเรียนไม่สามารถขาดเรียนได้
และผู้ปกครองเป็นผู้รับ - ส่งนักเรียนด้วยตนเอง

4. การจัดกิจกรรมต่างๆ
4.1 การฝึกซ้อมเข้มนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 37 “ดอกแก้วเกมส์”
ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพหานคร
4.2 ค่ายวิชาการ KUSMP Multi Skills Camp ครั้งที่ 4 ณ โรงแรม กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์‎ ระหว่างวันเสาร์ที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556
4.3 การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 38 “ดอกแก้วเกมส์” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
จ.นครปฐม วันอาทิตย์ที่ 20 ถึงวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556
4.4 การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษากับต่างประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2556
- การคัดเลือกนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษากับต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2556 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 07.30-16.00 น.
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา บางเขน กรุงเทพมหานคร
ผู้ปกครองเป็นผู้รับ – ส่งนักเรียนด้วยตนเอง
4.5 โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
- โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษานักเรียนไทย-ญี่ปุ่น Satit Kaset MP Lab
School-Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School ครั้งที่ 2 เมืองอูจิ เกียวโต
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2556
- โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา - โรงเรียนยู่ฉ่าย เมืองเฉินตู
สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 ถึงอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556
- โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ Beijing Union University, กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันพุธที่ 9
ถึงจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556
4.6 กิจกรรมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช นักเรียน ม.2 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 07.00 – 10.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ผู้ปกครองเป็นผู้รับ – ส่งนักเรียนด้วยตนเอง

5. การทบทวนบทเรียนและการทำการบ้าน
- ระหว่างปิดภาคเรียนผู้ปกครองโปรดจัดเวลาเพื่อดูแลนักเรียนทำการบ้าน และทบทวน
บทเรียนอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ทั้งนี้เพื่อสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนมีวินัยในการเรียน


6. การชำระเงินค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
โปรดชำระผ่านระบบธนาคารโดยชำระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ตามแบบใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของโรงเรียน
Leather Portfolio Case for ipad for sale


ในกรณีที่นักเรียนต้องมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้อง และสำหรับกรณีที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่จำเป็นต้องให้นักเรียนมาโรงเรียน ทางโรงเรียนจะมีจดหมาย ขออนุญาตผู้ปกครองทุกครั้ง และนักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามปกติหรือตามที่โรงเรียนนัดหมาย ไม่ควรอนุญาตให้นักเรียนนัดเพื่อนๆ มาโรงเรียนตามลำพัง โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ รวมทั้งไม่อนุญาตให้นักเรียนขับรถมาโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_720-จดหมายปิดเรียนภาคต้น 56.pdf