เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการค่ายจริยธรรม สาธิตเกษตร หลักสูตรค่ายพุทธบุตร ครั้งที่ 5 รุ่นที่ 7

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา Leather Portfolio Case for ipad


ร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หนกลาง ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการค่ายจริยธรรม สาธิตเกษตร หลักสูตรค่ายพุทธบุตร ครั้งที่ 5 รุ่นที่ 7
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ.2556
โดยมี พระครูอุดมธรรมวาที เป็นประธานฝ่ายสงฆ์