เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานเกษียณอายุราชการ “พหุภาษา กตัญญุตา-คารวะ” ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จัดงานเกษียณอายุราชการ “กตัญญุตา-คารวะ” ปีการศึกษา 2556
best iPad Portfolio Cases


ผศ.ศรีสุดา ไกรวพันธุ์
ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี

ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2556
เวลา 8.30 น. - 12.15 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม