เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาวิชาต่ิอไปนี้
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์
- การงานอาชีพ
- ภาษาไทย
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา
- บรรณารักษ์

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป วุฒิประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_746-แบบฟอร์มใบสมัครงาน.pdf