เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 34

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 34
ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยมี อาจารย์พรพรรณ อัศวพัชระ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพัฒนาความสามารถและศักยภาพทางวิชาเคมีก่อนสอบ
เข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของนักเรียน อันก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคีในหมู่คณะ
และให้ประโยชน์ต่อส่วนรวม

ลักษณะกิจกรรม
1. การแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายนวชน รัตนพงษ์ ม.6/2
2. นางสาวภคพร เวฬุตันติ ม.6/4
3. นางสาวธราทอง หมุดธรรม ม.6/2
4. นายธนานพ ล้อเลิศวิไล ม.6/4

2. การเข้าชมนิทรรศการ
1. นายธีรภัทร เกษมสันตินาวิน ม.5/3
2. นางสาวนภัส ชยาบูรณ์ ม.5/2
3. นางสาวปณิตา เลิศอาภาจิตร์ ม.5/4
4. นางวริษฐา จรีชัยโยธิน ม.5/2
5. นายวงศกร ตัณฑวุฑโฒ ม.5/4
6. นางสาวชนิสรา อุดมมงคล ม.5/3
7. นางสาวพัทรียา วงศ์สวัสดิวัฒนา ม.5/1
8. นางสาวนภัส นนทกานันท์ ม.5/3
9. นายทวีทรัพย์ กาญจนวิสิษฐผล ม.5/4
10. นางสาวเวธนี เกิดเมืองสมุทร ม.5/2
11. นายยศธร ธนบดี ม.5/4