เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอเชิญชมการนำเสนอโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project)

ขอเชิญชมการนำเสนอโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project)
ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
เวลา 8.00-8.30 น. และ 16.40-17.10 น.
ณ บริเวณลานอาคารอำนวยการ ชั้นล่าง

นักเรียนที่นำเสนอในเวลา 8.00-8.30 น. ประกอบด้วย
1. น.ส.พิชดา สวัสดิ์ดวง หัวข้อ การทำบัญชีในส่วนของการบันทึกการค้าเบื้องต้นของน้ำมันนวด นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง
2. นายณัฐนนท์ ประเสริฐ หัวข้อ การศึกษาธุรกิจกล้วยไม้ส่งออกกรณีศึกษากล้วยไม้ “คลัง-สุนทร”70-410  
3. น.ส.ภัทรา วรรณวาสน์ หัวข้อ การวาดภาพเหมือนขาวดำ ด้วยผงคาร์บอนหรือสีฝุ่น
4. น.ส.อริสรา สุวรรณโฆษิต หัวข้อ การศึกษาและฝึกทักษะกีฬายิงปืนเป้าบินแทรป (trap)
5. นายณัฐวีร โรจนัย หัวข้อ การประกอบธุรกิจบ่อดิน กรณีศึกษา “บ่อดินมุกดาสนิท”
220-801 dumps  


นักเรียนที่นำเสนอในเวลา 16.40-17.10 น. ประกอบด้วย
1. น.ส.ชนิกรรดา ทองสุข หัวข้อ การศึกษาขั้นตอนการผลิตนมสด 100% กรณีศึกษาร้าน “ขนม นม เนย”
CompTIA 220-801 dumps  
2. นายวรัญชิต จัง หัวข้อ การศึกษากระบวนการบริหารธุรกิจประกันชีวิตบริษัท AIA ประเทศไทย
3. น.ส.รวมพร พงษ์ชวลิต หัวข้อ การศึกษากระบวนการผลิจแจกันไม่ไผ่หุ้มเซรามิกของกลุ่มส่งเสริมอาชีพจักรสานไม้ไผ่
4. น.ส.วรรณพร คณาวัฒนกุล หัวข้อ การศึกษาความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัติศีล 5 ของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
5. นายการชยุต ตันติเสเวกุล หัวข้อ การศึกษาการประกอบธุรกิจ จำหน่ายรถยนต์มือสอง
SY0-301  
กรณีศึกษาร้านราชารถบ้าน