เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมการตัดกระดาษจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการตัดกระดาษจีน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาษาจีน)
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ ห้องเรียนภาษาจีน
ในเวลา 09.25-10.15 น. (คาบเรียนที่ 2)
vmware vcp-510 dumps  
CompTIA 220-801 dumps  

วัตถุประสงค์
1. สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาจีนอันนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมจีนอย่างถูกต้อง ร่วมทั้งเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยแสดงออกถึงความตั้งใจ ความเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมCompTIA 220-801  
vmware vcp-510 exam  

4.ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ it exams