เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล ICDL ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล ICDL (The International Computer Driving Licence) ครั้งที่ 5
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 08.30 - 15.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
350-001 dumps  
www.kingdumps.com  
ในการแข่งขันจะทำการทดสอบคนละ 2 โมดูล ได้แก่
- โมดูล 3 - Word Processing 2010
- โมดูล 7 - ข้อมูลและการสื่อสาร (IE & Outlook 2010)
cisco 642-902  


นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
นายชยุตม์ วงศ์สุวานิช ม.6/1
นางสาวพัชรินทร์ มัณฑุสินธุ์ ม.5/4
CCIE 350-001 exam  
โดยมีอาจารย์อรรถนัย สุขสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและดูแลนักเรียน