เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การทำพับกระดาษแบบญี่ปุ่น (Origami)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การทำพับกระดาษแบบญี่ปุ่น (Origami)
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ภาษาญี่ปุ่น)
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30 - 11.20 น.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศ
2. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอยู่อย่างพอเพียง รู้จักการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ
3. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและสังคม
4. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับ
มอบหมาย