เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ best iPad Portfolio Cases


กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
กิจกรรม การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2556
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่: ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2556
เวลาและสถานที่: คาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษทักษะพื้นฐาน และห้องเรียนของแต่ระดับชั้น
colourful leather ipad cases online
วัตถุประสงค์
1. นักเรียนได้รับรู้และตระหนักถึงพระคุณของบิดา และปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
2. นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนภาษาต่างประเทศมาใช้ในการเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษในระดับความรู้ความสามารถของตนเอง
3. นักเรียนประยุกต์ความรู้ในห้องเรียนและ ข่าวสารในชีวิตประจำวันเพื่อนำมาใช้ในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของแต่ละระดับชั้น ipad leather portfolio case


4. นักเรียนได้สร้างทรรศนะคติที่ดีในฐานะการเป็นลูกที่ดีของครอบครัวและเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

หัวข้อในการประกวดในแต่ละระดับชั้น
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Card Writing “Big Daddy”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Card Writing “My Beloved Daddy”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Card Writing “The Most Wonderful Dad”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Paragraph Writing “Super Hero Dad”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Paragraph Writing “Memorable Moments with Father”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Paragraph Writing “Why is Father so Important to You?”
ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 Essay Writing “Me and My Father”
ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 2 Essay Writing “My Favorite Holiday with My Dad”
ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3 Essay Writing “Why I Respect My Father”
ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4 Essay Writing “The King of Thailand”
ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 5 Essay Writing “Why I Admire My Father?”
ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 Essay Writing “My Father”