เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ค่ายพักแรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 8 รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จัดโครงการค่ายพักแรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 8 รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2556
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ leather ipad portfolio case1.เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
3.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานและการแก้ปัญหา เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตาม ที่ดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ leather ipad cases

4.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยเน้นให้นักเรียนเป็นคน "ตรงเวลา สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม"

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แบ่งชาวค่ายออกเป็น 8 บ้าน คือ สิงโต กระต่าย เสือดาว ยีราฟ มังกร อินทรี หมาหริ่ง และ จิงโจ้ จำนวนชาวค่ายทั้งสิ้น 90 คน