เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม"เกมภาษาจีนมหาสนุก" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน
จัดกิจกรรม"เกมภาษาจีนมหาสนุก" สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2557 leather portfolio for ipad mini

คาบเรียนที่ 6
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาจีนอันนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและเห็นคุณค่าในตัวเอง
3.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยแสดงออกถึงความตั้งใจ ความเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
4.ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์