เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(จ.นครปฐม และ จ.ราชบุรี)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ณ วัดขนอน อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม จ.ราชบุรี และ พระราชวังสนามจันทร์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม

โดยมีกำหนดการดังนี้
06.30 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
leather ipad cases


09.45 น. เดินทางถึงวัดขนอน จ. ราชบุรี ชมการแสดงหนังใหญ่จากคณะนักเรียนโรงเรียน วัดขนอน
ศึกษาวิธีการทำหนังใหญ่ และร่วมกันอนุรักษ์หนังใหญ่ที่มีอายุกว่า 300 ปี
11.00 น. ชมอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ซึ่งภายในอุทยานประกอบด้วย งานประติมากรรมรูปเหมือนของ
พระสงฆ์รูปต่าง ๆ ซึ่งจำพรรษาในกุฏิ รูปเหมือนบุคคลสำคัญต่าง ๆ รูปเหมือนวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ชม พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ipad portfolio cases


รัชกาลที่ 6 ซึ่งใช้เป็นที่ประทับในคราวเสด็จตรวจกองเสือป่า ภายในบริเวณมีพระที่นั่งต่างๆ
ซึ่งปัจจุบันได้รับการปรับปรุงจัดแสดงในลักษณะนิทรรศการ
14.45 น. ชม วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม ศึกษาความเป็นมาขององค์พระปฐมเจดีย์ พระพุทธรูปที่สำคัญต่าง ๆ ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ปรากฏ และลักการะพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล
16.00 น. ออกเดินทางจากจังหวัดนครปฐม
18.30 น. กลับถึงโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
โดยสวัสดิภาพ
leather ipad portfolio case