เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร "การทำ Onigiri" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการทำ Onigiri สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 คาบเรียนที่ 4 เวลา 11.20 – 12.10 น.
ณ ห้องกิจกรรม และ โรงอาหาร อาคารอำนวยการ
โดยมี อ. ยอดสวรรค์ อิกูจิ , Aj. Kaori Morii, Aj.Kana Omae, Aj. Ayumi suklaew , Ms. Nao Fujimoto และ Aj. Yu Kudo เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1.สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่น
2.ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการสร้างเครือข่ายในการทำงาน โดยเฉพาะนักเรียนกำลังจะจบช่วงชั้นที่ 2 ของการเรียน
3. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รู้จักการกินอยู่อย่างประหยัดโดยเฉพาะการเรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงามที่ควรเอาแบบอย่างอย่างเช่นวัฒนธรรมญี่ปุ่น
4. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเปรียบเทียบทางวัฒนธรรมและเกิดความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของไทย

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_826-onigiri copy.jpg