เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันโครงการนานาชาติวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 เข้าร่วมการแข่งขันโครงการนานาชาติวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557
วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์ รอบที่ 1
ณ โรงเรียนบ้านสวนอุดมอุดมวิทยา
ในวันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2557

ผลการแข่งขันมีนักเรียนผ่านรอบที่ 1 ดังต่อไปนี้
วิชาคณิตศาสตร์
1. เด็กหญิงอนัญญา อายุเจริญ ป.3/3
2. เด็กชายวราเมธ แสงอร่าม ป.5/3
3. เด็กชายชัชพล เลิศธุวานนท์ ป.5/3
4. เด็กชายปาณัท แสงสุขศิริ ป.6/1
5. เด็กชายภูมิรพี ว่องพัฒนากุล ป.6/2
6. เด็กชายวีริศ รุ่งณรงค์รักษ์ ป.6/2

วิชาวิทยาศาสตร์
1. เด็กหญิงบงกชมาศ สุขโข ป.6/3
2. เด็กหญิงปภาดา กิตติเจริญเวช ป.6/1
3. เด็กชายฐาปนา ธงชัย ป.5/3
4. เด็กหญิงสิริน ศรีสิริรุ่ง ป.6/3
5. เด็กชายณัฐภัทร เชิดชู ป.6/3
6. เด็กหญิงศิรดา ลิ่มวงศ์ ป.5/3
7. เด็กชายกฤตภาส งามเมืองแมน ป.6/4
8. เด็กหญิงอาภานันท์ จิรัตติกานนท์ ป.6/1
9. เด็กหญิงปานแก้ว ปิยมหพงศ์ ป.6/1
10. เด็กหญิงเพชรรัศมี โยธา ป.6/1

นักเรียนทั้งหมดจะเข้าสอบแข่งขันในรอบ 2 ต่อไป