เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

รายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)

ประกาศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ for-weddings/">wedding tents rental

luxury wedding marquee hire
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
wedding tents for sale


for-weddings/">wedding tents rental

luxury wedding marquee hire

จากการประชุมตัดสินผลการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 มีนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน wedding tents rental
ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 21 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. น.ส. ภวิดา ตรีสุวรรณ
2. น.ส.อรณิช ภัทรพานี
3. นาย จุ้นกิต เลา
4. นาย จุฑากร มาลากุลัง
5. นาย ศุภสัณห์ เหล่าหัชกุล
6. นาย วิชญะสรน์ ลีลาพัฒนสุข
7. นาย กฤษณ ธาดาบดินทร์
8. น.ส. ภคพร ปานสกุณ
9. น.ส. ธราทอง หมุดธรรม
10. นาย นวชน รัตนพงษ์
11. น.ส. ภัทรา วรรณวาสน์
12. น.ส. ณัฐชา ประเสริฐธีระชัย
13.นาย ณัฐภัทร มหัจฉริยกุล
14. น.ส. พิชดา สวัสดิ์ดวง
15. นาย ณัฐนนท์ ประเสริฐ
16. นาย ภัทรพล ฤทธิ์ดำรงพันธ์
17. นาย ธนวิชญ์ เหลืองอ่อน
18. น.ส. ธนัญญา ชลวาสิน
19. นาย ราชดนัย ณ จำปาศักดิ์
20. นาย สุประวีณ์ ศิริพจนาวรรณ
21. น.ส. พัฐวิพุธ สุธรรมนิรันด์

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร จ่างภากร) อาจารย์ใหญ่

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_844-MP8ok.pdf