เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การบันทึกคะแนน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553

ขอความกรุณาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ และคะแนนการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผ่านเว็บไซต์ ภายใน วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 และจะทำการประมวลผลตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป canopy