เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2557 (28 พ.ค. 2557)

โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2557
“ Maximizing your Potential at KUSMP ”
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557
กำหนดการ
09.00 น. ลงทะเบียน
09.15 น. การบรรยาย ในหัวข้อ “ ความสุขในการทำงาน ” โดย รศ. เกื้อกูล ทาสิทธิ์
10.15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10.30 น. ปฏิบัติกิจกรรมตามกลุ่ม
12.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
phone photo printer

กิจกรรม
กิจกรรม 1 ศิลปะในการเป็นผู้นำการประชุม
โดย รศ. เกื้อกูล ทาสิทธิ์ และผศ.ดร. กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์
ผู้เข้าร่วม : หัวหน้าระดับชั้น ประธานงานศึกษาเด็ก ประธานงานกิจการนักเรียน
หัวหน้าหลักสูตร ประธานงานวิชาการ ประธานงานวิชาการและวิจัย
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : อ.วนิตตา สีทองคำ อ.รวีนาถ ณรงค์สรศักดิ์ อ.ธรรมนูญ รัตนมุง และ
อ.เอกสิทธิ์ รุ่งเบญจวรรณ

กิจกรรม 2 ศิลปะในการสื่อสาร โดย ผศ. สุปรีดา ญาณภิรัต
ผู้เข้าร่วม : อาจารย์
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม
ผู้รับผิดชอบ : อ.ปารมี ศรีบุญทิพย์ และ อ.จารุวรรณ กิตติภาดากุล

กิจกรรม 3 ศิลปะในการให้บริการ โดย รศ. สมจิตร วัฒนคุลัง
ผู้เข้าร่วม : เจ้าหน้าที่
สถานที่ : ห้องกิจกรรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : คุณปุญญ์ชนม์ พัทธ์ฐิติโชติ และ คุณพิมพ์ใจ ละออง
phone photo printer